Niniejszy wpis jest tłumaczeniem listu komitetu doradczego Ministra Zdrowia RPA. List pojawił się na Twitterze, nie ma linku gwarantującego autentyczność, ale decyzje MZ RPA, które zapadły później wprowadzają wszystkie sugestie z listu Komitetu Doradczego.

16 grudnia 2021.

Do: Dr MJ Phaahla, MP, Minister Zdrowia

Od: Ministerialny Komitet Doradczy (MAC).

Kwarantanna i śledzenie kontaktów:

Opis problemu i zadanie dla MAC: czy kwarantanna i śledzenie kontaktów w COVID-19 są nadal użyteczne ?

Wstęp:

Kwarantanna oznacza odseparowanie lub ograniczenie aktywności osób, które zostały uznane za narażone na chorobę zakaźną w celu obserwacji czy rozwiną objawy [1]. Kwarantanna może być efektywna i możliwa do przeprowadzenia jedynie w konkretnych okolicznościach. Jest to środek ekstremalny, aczkolwiek czasem konieczny w przypadku wybuchu epidemii choroby. Kwarantanna jest jednym spośród różnych środków możliwych do użycia włączając w to izolację oraz szeroko stosowane testowanie. Zasadniczo kwarantanna nie ma znaczenia dla chorób endemicznych, co do których kontrola nie jest możliwa. [2-4]

We wczesnym 2020 r. w RSA implementowano 14 dniową kwarantannę dla kontaktów wysokiego ryzyka z osoba zakażona SARS-CoV 2. Kontakt wysokiego ryzyka był definiowany jako: spotkanie twarzą w twarz w odległości < 1 metra lub przebywanie w zamkniętej przestrzeni przez dłużej niż 15 min. Włączono w tę definicję także pracowników systemu ochrony zdrowia jeśli nie stosowali właściwych środków ochrony indywidualnej [5]. Później zredukowano czas do 10 dniowej izolacji a także umożliwiono pracownikom systemu ochrony zdrowia na testowanie w 5 i 7 dniu kwarantanny i powrót do pracy gdy test był negatywny. Od tamtej pory zaszło kilka zmian dotyczących sytuacji z COVID-19. Odsetek osób z nabytą odpornością na COVID-19 (na skutek przechorowania lub szczepienia) istotnie wzrósł, przekraczając 60-80% w kilku badaniach seroprewalencji [6]. Zdobyliśmy większą wiedzę o tym jak COVID-19 się rozprzestrzenia i teraz musimy radzić sobie z wariantami wirusa (variants of concern), których epidemiologia różni się od macierzystego szczepu. Co kluczowe – wygląda na to, że nasze wysiłki by wyeliminować i zatrzymać wirusa raczej nie są skuteczne. W związku z tym, jest niezwykle istotne żeby środki zahamowania transmisji takie jak kwarantanna i śledzenie kontaktów ponownie poddać krytycznej ocenie.

Stworzono grupę roboczą składająca się z ekspertów MAC ds. COVID19, narodowego instytutu chorób zakaźnych , narodowego instytutu medycyny pracy, zdrowia publicznego i chorób zakaźnych.

Przegląd dowodów:

Obecnie kwarantanna nie jest skutecznym środkiem mogącym zahamować rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 z następujących przyczyn:

  1. Rozpoznajemy jedynie małą frakcję kontaktów, ponieważ rozpoznajemy jedynie małą frakcję przypadków COVID-19. – Testowanie wykazuje silną tendencję w kierunku rozpoznawania przypadków objawowych. Jednakże wysoki odsetek przypadków obejmuje przypadki bezobjawowe i są one nierozpoznawane (lokalne badania szacują odsetek osób objawowych na 16% wszystkich zakażeń) [7]. Ponadto pośród niewielkiego odsetka przypadków objawowych testowanie także nie obejmuje całej puli osób objawowych, ponieważ pacjenci nie zgłaszają się na test jeśli ich objawy są łagodne oraz jeśli testowanie może być drogie lub kłopotliwe. Co więcej, czułość testowania w kierunku SARS-CoV-2 jest niedoskonała, czasami prowadzi do wyników fałszywie negatywnych [8-10]. Niedoskonałość testowania prowadzi do niewykrywania większości przypadków (wykrywane jest być może 1/10 , być może mniej) [6]. To oznacza, że skoro znakomita większość przypadków nie była diagnozowana, także znakomita liczba kontaktów nie jest identyfikowana. To oznacza, że w Republice Południowej Afryki benefit dla zdrowia publicznego pochodzący z kwarantanny i śledzenia kontaktów jest pomijalny.
  2. Definicja „kontaktu wysokiego ryzyka” jest oparta o nieaktualne rozumienie dynamiki transmisji wirusa SARS-CoV-2. Definicja opiera się o transmisję drogą kropelkową jednocześnie ignorując transmisję aerozolową, która zachodzi na odległości większe niż 1-1,5 m oraz dla której nie ma znaczenia bliski czasowy kontakt z przypadkiem zakażonym. Definicja pomija także coraz większą transmisyjność kolejnych wariantów w porównaniu do szczepu macierzystego. Definicja pomija także fakt, że odporność naturalna oraz poszczepienna zmienia dynamikę transmisji.

Kwarantanna jest niewykonalna w wielu przypadkach oraz ma istotny ekonomiczny i społeczny wpływ w obecnych okolicznościach:

  • Istotnie ogranicza liczbę pracowników w ośrodkach zdrowia oraz w innych ośrodkach gdzie obecność pracowników jest krytyczna dla funkcjonowania danego zakładu (np. ośrodki opieki długoterminowej, policja). Może to wpłynąć na integralność tych instytucji/firm.
  • Istotnie redukuje aktywność ekonomiczną oraz administracyjną w związku z wysokim odsetkiem absencji.
  • Na poziomie indywidualnym konsekwencje przedłużonej kwarantanny to m.in. utrata dochodu, bezrobocie, straty w edukacji.

Rekomendacje:

Proponujemy aby kwarantanna została natychmiast zniesiona dla kontaktów COVID-19,

  • Zarówno dla kontaktów zaszczepionych jak i niezaszczepionych
  • Proponujemy zaprzestać testowania w kierunku COVID-19 niezależnie od stopnia ryzyka kontaktu. Testowanie pozostawić dla osób objawowych.
  • Dodatkowo proponujemy zniesienie śledzenia kontaktów („contact tracing”)

Uzasadnienie dla rekomendacji

Ponieważ obecna strategia postępowania identyfikuje jedynie niedużą część wszystkich przypadków COVID-19, kwarantanna kontaktów tychże przypadków nie ma żadnego możliwego do udowodnienia celu dla zdrowia publicznego. Dodatkowo kwarantanna w wielu sytuacjach jest niemożliwa do przeprowadzenia i związana jest z istotnym negatywnym wpływem na liczbę pracowników w firmach oraz z istotnymi kosztami zarówno dla jednostek jak i społeczeństwa.

Ponieważ kwarantanna nie pełni żadnej roli dla zdrowia publicznego identyfikowanie kontaktów COVID-19 (tj śledzenie kontaktów – contact tracing) również jest mało istotne. Dodatkowo śledzenie kontaktów jest niepraktyczne w sytuacji gdy liczba przypadków COVID-19 rośnie (w związku z dużą liczbą kontaktów koniecznych do zidentyfikowania w każdym przypadku COVID-19), jest ekstremalnie uciążliwe w stosowaniu zarówno dla ludzi jak i w aspekcie ekonomicznym

Piśmiennictwo załączone przez autorów listu:

List:

Link do aktualnych zaleceń Minsterstwa Zdrowia RPA:

https://sacoronavirus.co.za/2021/12/24/frequently-asked-questions-contact-tracing-quarantine-and-isolation/

Photo by Kevin Menajang from Pexels